การบริการ

ระบบซื้อขายผ่านหน้าเว็บไซต์ (E-Commerce) ที่ออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง จึงต้องสร้างความน่าเชื่อถือและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เราจึงให้บริการคำปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ โดยอยู่บนปรัชญาการทำงานดังนี้
benetton8
จิตบริการ

 • เวลาทุกนาทีมีค่าสำหรับผู้รับบริการ
 • การให้บริการที่ดี เริ่มจากการให้บริการที่ดีกับคนในองค์กรก่อน
 • การให้บริการที่เกินความคาดหวังเป็นที่สุดของการบริการ
 • การให้บริการที่ดีส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร
 • หลักการสื่อความ…ด้วยใจ

 • เปิดใจที่จะสื่อความ
 • ให้เกียรติต่อผู้ฟังเสมอ
 • คิดก่อนพูดเสมอ
 • ถ่ายทอดด้วยความจริงใจ
 • มีความสามารถในการจัดการอารมณ์
 • ใช้ภาษาเป็นและเหมาะสม
 • สื่อความข้อมูลที่เป็นจริงและมีคุณภาพมีพฤติกรรมการสื่อความที่แสดงความเป็นมิตรและเป็นกันเอง
 • สื่อความโดยไม่ฆ่าตัดตอนการสื่อสารมีคุณธรรมและจริยธรรมในการสื่อความ
 • สอบถามเกี่ยวกับนโยบายการให้บริการของเรานั้น  สามารถสอบถามทางช่องทางต่างๆ ดังนี้

  Email : Contact@ThaiStoreSales.com
  LineID : GadgetNow    

  ใส่ความเห็น